داد و بیداد

دادی که با بیدادی گره خورده است و این چرخه ادامه دار باز نمی ایستد.

ساده زیست نبودن ماکزیمم ترک حسنه است اما اعلام کسی به عنوان دزد قبل از اثبات در دادگاه عین سیئه است.
/ 2 نظر / 31 بازدید
مهر 89
1 پست
دی 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
خرداد 88
7 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
آبان 87
5 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
مهر 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
6 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
5 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
5 پست
تیر 85
6 پست
خرداد 85
5 پست
اسفند 84
15 پست
دایره مینا
فالله خیرحافظا وهو ارحم الراحمین